Arengukava 2018–2022

Eesti Keeletoimetajate Liidu arengukava 2018–2022

Arengukava pdf-failina

1. Enesemääratlus

Eesti Keeletoimetajate Liit (edaspidi liit) on avalikes huvides tegutsev keeletoimetajate vabatahtlik ühendus, mille eesmärk on esindada keeletoimetajate ametihuve ning aidata kaasa eesti kirjakeele normi rakendamise korra täitmisele.

Liidu eesmärgi saavutamiseks:

1.1. teadvustatakse ja väärtustatakse keeletoimetaja elukutset ning korraldatakse sellesisulisi üritusi;
1.2. esindatakse liidu liikmeid üldsuse ees, kaitstakse nende õigusi ja huve;
1.3. aidatakse kaasa keeletoimetajate pädevuse hoidmisele ja parandamisele ning korraldatakse
sellesisulisi koolitusi nii liidu liikmetele kui ka muudele huvilistele;
1.4. seistakse usaldusväärse ja kvaliteetse keeletoimetamisteenuse eest, toimetamiskultuuri pideva
paranemise ja toimetajaeetika järgimise eest;
1.5. vahendatakse tööpakkumisi;
1.6. arendatakse keeletoimetajate ühistegevust;
1.7. koostatakse ja avaldatakse väljaandeid;
1.8. töötatakse välja kutse andmise kord ja koostatakse keeletoimetamise e-õpik;
1.9. makstakse stipendiume, jagatakse auhindu;
1.10. arendatakse koostööd liidu ja toimetajaid vajavate isikute vahel ning liidu ja keeletoimetamist
õpetavate kõrgharidusasutuste vahel.

2. Tulevikupilt

2022. aastaks on Eesti Keeletoimetajate Liit tegus ja toimiv erialaorganisatsioon, kus on u 150 liiget.
Kaasatud on suurem osa tegutsevaid keeletoimetajaid, liidu tegevusest saavad osa ka teised huvilised,
tekstidega tegelejad.

3. Ülesanded ja arengusihid

Liit

3.1. hoiab oma traditsioone, sh korraldab vähemalt kaks seminari aastas ja liidu suvepäevi;
3.2. tähistab 2019. aastal riigikeele sajandi ürituste raames keeletoimetaja eriala 90. aastapäeva,
suurendades sel viisil ühiskonna teadmisi keeletoimetaja erialast;
3.3. peab ja arendab oma veebilehte;
3.4. teeb koostööd teiste keeleorganisatsioonidega;
3.5. vahendab teavet mitmel kujul: kontaktandmeid, tööpakkumisi, praktikakohti, aitab seista liidu
liikmetel oma ametihuvide eest, andes neile nõu ka probleemide (nt töö eest saamata jäänud tasu)
korral;
3.6. on 2019. aastaks välja andnud keeletoimetaja õpiku;
3.7. on 2022. aastaks ette valmistanud kutse andmise korra ja asunud selle alusel kutset andma.

Neid ülesandeid aitab täita igaks aastaks koostatav tegevuskava, mida liit järgib.

 

 

Eesti Keeletoimetajate Liit
ARENGUKAVA 2013–2017

1. Enesemääratlus

Eesti Keeletoimetajate Liit (edaspidi liit) on avalikes huvides tegutsev keeletoimetajate vabatahtlik ühendus, mille eesmärk on esindada keeletoimetajate ametihuve ning aidata kaasa eesti kirjakeele rakendamise korra täitmisele.

Liidu eesmärgi saavutamiseks:

1.1. teadvustatakse, väärtustatakse ja edendatakse keeletoimetaja elukutset, korraldatakse sellesisulisi üritusi;
1.2. esindatakse liidu liikmeid üldsuse ees, kaitstakse nende õigusi ja huve;
1.3. aidatakse kaasa keeletoimetajate pädevuse hoidmisele ja parandamisele ning korraldatakse sellesisulisi koolitusi nii liidu liikmetele kui ka muudele huvilistele;
1.4. soodustatakse usaldusväärse ja kvaliteetse keeletoimetamisteenuse kättesaadavuse tagamist, toimetamiskultuuri taseme tõstmist ja toimetajaeetika järgimist;
1.5. vahendatakse praktikakohti;
1.6. arendatakse keeletoimetajate ühistegevust;
1.7. antakse välja teemakohaseid trükiseid, ajakirju jms;
1.8. luuakse keeletoimetaja kutsestandard;
1.9. makstakse stipendiume, jagatakse auhindu;
1.10. arendatakse koostööd liidu ning toimetajaid vajavate füüsiliste ja juriidiliste isikute vahel, liidu ning keeletoimetamist õpetavate kõrgharidusasutuste vahel, samuti liidu ja välismaa keeletoimetajate organisatsioonide vahel.

2. Tulevikupilt

2017. aastaks on Eesti Keeletoimetajate Liit tegus ja toimiv erialaorganisatsioon, kus on u 100 liiget. Organisatsiooni struktuur on välja kujunenud. Kaasatud on suurem osa tegutsevaid keeletoimetajaid, liidu tegevusest saavad osa ka teised huvilised, tekstidega tegelejad.

3. Ülesanded ja arengusihid

Liit

3.1. on kujundanud traditsioonid, nt sügisene keelepäev (selge keele päev);
3.2. korraldab üritusi, eelkõige koolitusi;
3.3. koostab ja levitab oma (veebi)väljaannet;
3.4. teeb tihedat koostööd teiste keeleorganisatsioonidega, sh välismaiste keeletoimetajaühingutega;
3.5. vahendab teavet mitmel kujul: kontaktandmeid, tööpakkumisi, praktikakohti, aitab seista liidu liikmetel oma ametihuvide eest, andes neile nõu ka probleemide (nt töö eest saamata jäänud tasu) korral;
3.6. on välja töötanud keeletoimetaja eetikakoodeksi ja seda ühiskonnas tutvustanud;
3.7. on loonud kutsestandardi ja asunud selle alusel kutset andma.

Neid ülesandeid aitab täita igaks poolaastaks koostatav tegevuskava, mille juhatus kinnitab eelmise poolaasta viimasel kuul.

Arengukava pdf-failina