Kutseeksam

27. märtsil 2020 toimub Tartus keeletoimetajate kutseeksam, mis toob loodetavasti esimestele kutselistele keeletoimetajatele täiendust.

Eksamil hinnatakse kutse taotleja teadmiste ja oskuste vastavust keeletoimetaja kutsestandardile. Seega kinnitab eksami sooritamine, et keeletoimetaja teeb väga head tööd ja tööandja võib teda täielikult usaldada. 

Keeletoimetaja 6. taseme kutse andja on Eesti Keeletoimetajate Liit. Kutse andmist reguleerib kutse andmise kord ja kutse taotleja pädevust hindamisstandard

Kutset saavad taotleda kõik keeletoimetajad, kel on kõrgharidus või erialane töökogemus (vähemalt 5 aastat). Kutse taotlemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

  1. avaldus, mille vormi saab alla laadida siit (docx), allkirjastatuna paberil või digitaalselt;
  2. erialane elulookirjeldus, mille vormi saab alla laadida siit (docx), allkirjastatuna paberil või digitaalselt;
  3. koopia isikut tõendavast dokumendist (passist või ID-kaardist);
  4. haridust tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia);
  5. maksekorraldus (või muu dokument) kutseeksami tasu maksmise kohta.

Kutseeksami tasu on 100 eurot (kanda Eesti Keeletoimetajate Liidu kontole EE851010220213449228, selgitus “Kutseeksam”).

Avalduse ja dokumendid palume saata aadressil juhatus@keeletoimetajateliit.ee.

Küsimuste korral võib kirjutada keeletoimetaja kutsekomisjoni koordinaatorile Reili Argusele reili.argus@tlu.ee.