Kutseeksam

Keeletoimetajana tegutseva inimese ja võimaliku tööandja jaoks on keeletoimetaja kutse kvaliteedimärk. Kutseline keeletoimetaja on oma teadmisi ja oskusi väärilisel tasemel tõendanud ja tööandja võib teda täielikult usaldada.

Keeletoimetaja 6. taseme kutse andja on 26. aprillist 2018. aastast Eesti Keeletoimetajate Liit. Kutseeksam toimub kord aastas ning eksamil hinnatakse kutse taotleja teadmiste ja oskuste vastavust keeletoimetaja kutsestandardile. Kutse andmist reguleerib Eesti Keeletoimetajate Liidu kutse andmise kord ja kutse taotleja pädevust hindamisstandard. Keeletoimetaja 6. taseme kutset saavad taotleda kõik keeletoimetajad, kel on kõrgharidus või erialane töökogemus (vähemalt 5 aastat).

Kutseeksami aeg ja koht tehakse teatavaks kaks kuud enne eksamit. Kutseeksami tasu on 100 eurot ja kutse taastõendamise korral 85 eurot. Tasu tuleb üle kanda Eesti Keeletoimetajate Liidu kontole EE851010220213449228 ja makset tõendav dokument tuleb lisada teistele dokumentidele. Maksmisel tuleb märkida selgitusse “Kutseeksam”.

Kutse taotlemiseks tuleb esitada

  1. avaldus, mille vormi saab alla laadida siit (docx), allkirjastatuna paberil või digitaalselt;
  2. erialane elulookirjeldus, mille vormi saab alla laadida siit (docx), allkirjastatuna paberil või digitaalselt;
  3. koopia isikut tõendavast dokumendist (passist või ID-kaardist);
  4. haridust tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia);
  5. maksekorraldus (või muu dokument) kutseeksami tasu maksmise kohta.

Avalduse ja dokumendid palume saata aadressil juhatus@keeletoimetajateliit.ee.

Küsimuste korral võib kirjutada keeletoimetaja kutsekomisjoni koordinaatorile Reili Argusele reili.argus@tlu.ee.